درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام استرپتوکوک در پوسیدگی دندانها و تشکیل پلاک دندانی شرکت فعال دارد؟

1 ) آگالاکتیه
2 ) پیوژنز
3 ) پنومونیه
4 ) موتانس