درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


با تمام روش های زیر می توان استرپتوکوکهای ویریدنس را از پنوموکوک تشخیص داد بجز:

1 ) حساسیت به دیسک اپتوچین
2 ) تخمیر قند اینولین
3 ) حلالیت در املاح صفراوی
4 ) رنگ آمیزی گرم