درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


شیارهای موجود در مینای دندان محل استقرار کدام یک از عوامل سببی پوسیدگی دندان است؟

1 ) bacteroides gingivalis
2 ) fusobacterium fusiformis
3 ) streptococcus mutans
4 ) actinobacillus actinomycetemcomitans