درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مهمترین استرپتوکوک در فساد دندان ها کدام است؟

1 ) میتیس
2 ) سالیواریوس
3 ) موتانس
4 ) سانگیس