درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مواد شیمیایی زیر باعث چسبیدن باکتریهایی نظیر استرپتوکوکوس موتانس به مینای دندان می شود؟

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) گلیکوکالیکس (اسلایم)
3 ) دی آمینو پایمیلیک اسید
4 ) لیپو پروتئین