درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به دنبال دستکاری های دهان و دندان کدام یک از باکتریهای زیر بیشتر سبب باکتریمی می گردد؟

1 ) استافیلوکوکوس اورئوس
2 ) اشریشیا کلی
3 ) استرپتوکوکهای ویریدنس
4 ) باکتروئیدس فراجیلیس