درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری های زیر در تشکیل پلاک های دندانی دخالت دارد؟

1 ) استرپتوکوکوس پیوژنز
2 ) استرپتوکوکوس موتانس
3 ) استرپتوکوکوس فکالیس
4 ) استرپتوکوکوس آگالاکتیه