درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


لوان و دکستران از فراورده های خارج سلولی کدام یک از باکتریهای زیر میباشد؟

1 ) استافیلوکوک ها
2 ) استرپتوکوکوس پنومونیه
3 ) گروه B استرپتوکوک ها
4 ) استرپتوکوکهای ویریدنس