درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ارگانل در سلول پروکاریوت وجود ندارد؟

1 ) ریبوزوم
2 ) فلاژل
3 ) مزوزوم
4 ) میتوکندری