درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود پرگنه های با همولیز ناقص (آلفا همولیز) که به تدریج با مرکز فرورفته مشاهده می گردند در تشخیص اولیه کدام استرپتوکوک کاربرد دارد؟

1 ) آگالاکتیه
2 ) پیوژنز
3 ) اکویی سومیلیس
4 ) پنومونیه