درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه بیانگر شکل تیپیک استرپتوکوکوس پنومونیه در زیر میکروسکوپ است؟

1 ) کوکوس هایی که شبیه دانه های تسبیح دنبال هم قرار گرفته اند
2 ) کوکوس هایی که در اشکال دوتایی مقابل هم قرار گرفته اند
3 ) کوکوس هایی که در اشکال چهار تایی مقابل هم قرار گرفته اند
4 ) کوکوس هایی که در دستجات مکعبی مشاهده می شوند