درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از گزینه های زیر از عوامل بیماری زایی در استرپتوکوکوس پنومونیه می باشد؟

1 ) فلاژل باکتری
2 ) پروتئین T
3 ) کربوهیدرات C
4 ) کپسول