درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست حساسیت به اپتوچین برای تشخیص کدام یک از باکتریهای زیر بکار گرفته میشود؟

1 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A
2 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B
3 ) استرپتوکوکهای سالیواروس و موتانس
4 ) پنوموکوک