درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکنش quellung یا تورم کپسولی را برای تشخیص کدام یک از باکتریهای زیر بکار گرفته می شود؟

1 ) اشریشیا کلی
2 ) استرپتوکوکوس پنومونیه
3 ) ترپونما پالیدوم
4 ) استافیلوکوکوس اورئوس