درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیشترین موارد بیماری نومونیا (ذات الریه) در بزرگسالان مربوط به کدام یک از باکتریهای زیر است؟

1 ) هموفیلوس آنفلوانزا
2 ) مایکوپلاسما پنومونیه
3 ) کلبسیلا پنومونیه
4 ) پنوموکوک