درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتریهای زیر عامل اکثر پنومونی های باکتریال می باشد؟

1 ) کلبسیلا پنومونیه
2 ) موراکسلا کاتارالیس
3 ) استرپتوکوک پنومونیه
4 ) کوکسیلا بورنتی