درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


خاصیت حلالیت در صفرا ، عدم رشد در مجاورت دیسک اپتوچین و تخمیر قند اینولین متعلق به کدام باکتری است؟

1 ) استرپتوکوک گروه A
2 ) پنوموکوک
3 ) استرپتوکوک گروه ویریدنس
4 ) استرپتوکوک گروه B