درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مبنای تشخیص افتراقی پنوموکوک از سایر انواع استرپتوکوک کدام گزینه زیر است؟

1 ) آزمایش حساسیت به دیسک اپتوچین
2 ) آزمایش CAMP
3 ) آزمایش هیدرولیز هیپورات
4 ) آزمایش حساسیت به دیسک باسیتراسین