درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


شاخص اصلی در بیماری پنوموکوک محسوب می شود؟

1 ) آنتی ژن فورسمن
2 ) پلی ساکارید C
3 ) کپسول
4 ) پروتئین M