درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مبنای اولیه در جداسازی سلول پروکاریوت از سلول یوکاریوت کدام است؟

1 ) غشای سلولی
2 ) غشای هسته
3 ) ریبوزوم ها
4 ) ترکیبات سیتوپلاسمی