درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکنش quellung در ارتباط با پنوموکوک در راستای تشخیص کدام یک از اجزای این باکتری است؟

1 ) کپسول
2 ) پنومولایزین
3 ) اگزوتوکسین
4 ) پروتئین M