درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از کدام آزمایش جهت افتراق پنوموکوک از سایر استرپتوکوکهای آلفا همولیتیک استفاده می شود؟

1 ) آزمایش میکروسکوپی
2 ) آزمایش هیدرولیز هیپورات
3 ) آزمایش باسیتراسین
4 ) آزمایش حلالیت در املاح صفراوی