درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از فاکتورهای زیر پنوموکوک را در مقابل فعالیت فاگوسیت ها محافظت می نماید؟

1 ) پنومولایزین O
2 ) آنتی ژن فورسمن
3 ) پروتئاز
4 ) کپسول