درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آزمایش جهت افتراق استرپتوکوکوس پنومونیه (پنوموکوک) از سایر استرپتوکوکهای آلفا همولیتیک به کار می رود؟

1 ) اکسیداز
2 ) حلالیت در املاح صفراوی
3 ) کاتالاز
4 ) تست VP