درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش اپتوچین به طور عمده جهت افتراق پنوموکوک از این استرپتوکوک کاربرد دارد؟

1 ) استرپتوکوک آلفا همولیتیک گروه ویریدانس
2 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B
3 ) استرپتوکوک غیرهمولیتیک گروه های مختلف
4 ) استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A