درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادی علیه کدام یک از آنتی ژنهای استرپتوکوکوس پنومونیه موجب ایمنی طولانی مدت می گردد؟

1 ) لیپو پلی ساکارید C
2 ) پلی ساکارید کپسولی
3 ) پروتئین M
4 ) لیپو تیکوئیک اسید