درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی ژن کپسولی پنوموکوک از کدام دسته ترکیبات زیر است؟

1 ) پلی پپتید
2 ) اسید هیالورونیک
3 ) پلی ساکارید
4 ) لیپو پلی ساکارید