درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از روشهای زیر به تشخیص پنوموکوک از استرپتوکوک های ویریدنس کمک نمی کند؟

1 ) استفاده از دیسک اپتوچین
2 ) تخمیر قند اینولین
3 ) حلالیت در املاح صفراوی
4 ) آزمایش کاتالاز