درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از بیماری های زیر ناشی از استرپتوکوکوس آگالاکتیه است؟

1 ) تب مخملکی
2 ) مننژیت نوزادان
3 ) سندروم فلسی شدن پوست
4 ) تب روماتیسمی