درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک پروکاریوت بوده و یوکاریوت محسوب نمی شود؟

1 ) باکتری
2 ) آلک
3 ) ویروس
4 ) قارچ