درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


از تست هیدرولیز هیپورات جهت تشخیص کدام یک از دستجات باکتریایی زیر استفاده می گردد؟

1 ) پنوموکوک
2 ) استرپتوکوک گروه B
3 ) استرپتوکوک گروه C
4 ) استرپتوکوک گروه A بتا همولیتیک