درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش CAMP و revers CAMP عمدتا به ترتیب برای تشخیص کدام باکتری ها کاربر دارد؟

1 ) استافیلوکوک طلایی و استرپتوکوک گروه A
2 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره
3 ) کمپیلوباکتر ژژونی و یرسینیا انتروکولیتیکا
4 ) استرپتوکوک گروه B و کلستریدیوم پرفرنژیس