درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش CAMP در تشخیص آزمایشگاهی کدام باکتری کاربرد دارد؟

1 ) استافیلوکوک طلایی
2 ) باسیلوس آنتراسیس
3 ) کلستریدیوم تتانی
4 ) استرپتوکوک گروه B