درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


افزایش عیار آنتی بادی علیه این تیپ از DNase در استرپتوکوک چرکزا مارکر مهمی در تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای چرکی و عوارض غیر چرکی ناشی از این باکتری محسوب می شود؟

1 ) Anti DNase A
2 ) Anti DNase C
3 ) Anti DNase B
4 ) Anti DNase D