درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام فاکتور استرپتوکوک چرکزا (گروه A) مسوول ایجاد راش های جلدی در بیماران مبتلا به تب مخملکی است؟

1 ) C5a پپتیداز
2 ) اریتروژن
3 ) هیالورونیداز
4 ) استرپتولایزین