درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکنش استرپتوکوک های بتا همولیتیک گروه A (استرپتوکوکوس پیوژنز) در مقابل دیسک های باسیتراسین و SXT کدام است؟

1 ) حساس با باسیتراسین و حساس به SXT
2 ) مقاوم به باسیتراسین و حساس به SXT
3 ) مقاوم به باسیتراسین و مقاوم به SXT
4 ) حساس به باسیتراسین و مقاوم به SXT