درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


سم اریتروژن مترشحه از استرپتوکوک گروه A سبب بروز کدام بیماری می گردد؟

1 ) گلودرد
2 ) باد سرخ
3 ) مخملک
4 ) زرد زخم