درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


داخل رحم کدام یک از شیستوزوماهای زیر فقط یک عدد تخم دیده می شود؟

1 ) شیستوزوما هماتوبیوم
2 ) شیستوزوما اینترکالاتوم
3 ) شیستوزوما ژاپونیکوم
4 ) شیستوزوما مانسونی