درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مصرف گوشت نیمه پز ماهیان آب شیرین در انتقال کدام یک از ترماتود های زیر به انسان نقش دارد؟

1 ) دیکروسولیوم
2 ) کلونورکیس
3 ) شیستوزوما
4 ) فاسیولا