درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرم های زیر هرمافرودیت نمی باشد؟

1 ) شیستوزوما
2 ) هتروفیس
3 ) کلونورکیس
4 ) پاراگونیموس