درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


باکتریها متعلق به کدام یک از موجودات ذره بینی می باشند؟

1 ) آلگها
2 ) یوکاریوتها
3 ) تک یاخته ها
4 ) پروکاریوتها