درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کوچکترین کرم لوله گوارش انسان کدام است؟

1 ) انتروبیوس ورمیکولاریس
2 ) هتروفیس هتروفیس
3 ) تریکوریس تریکورا
4 ) هایمنولپیس نانا