درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرم های زیر در ایران تا بحال گزارش نشده است؟

1 ) فاسیولا ژیگانتیکا
2 ) دیوکتوفیما رنال
3 ) هتروفیس هتروفیس
4 ) فاسیولوپسیس بوسکی