درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کرم بالغ کدام یک از کرم های زیر در ریه زندگی میکند؟

1 ) فاسیولا
2 ) پاراگونیموس
3 ) تریکواسترانژیلوس
4 ) اکینوکوکوس