درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


هایپرائوزینوفیلی خون محیطی در آلودگی به کدام یک از کرم های زیر مشاهده می شود؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) همینولپیس نانا
3 ) فاسیولا هپاتیکا
4 ) اینتروبیوس ورمیکولاریس