درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شکل عفونت زا در چرخه زندگی دیکروسولیوم دندریتیکوم برای میزبان نهایی کدام است؟

1 ) سرکر
2 ) متاسرکر بر روی گیاهان آبزی
3 ) متاسرکر مستقر در مورچه
4 ) اسپوروسیست دختر