درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم بالغ کدام ترماتود در عروق مزانتر میزبان نهایی زندگی میکند؟

1 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم
2 ) هتروفیس هتروفیس
3 ) پاراگونیموس وسترمانی
4 ) شیستوزوما مانسونی