درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


نر و ماده کدام یک از ترماتودهای زیر مجزا است؟

1 ) فاسیولوپسیس
2 ) دیکروسولیوم
3 ) شیستوزوما
4 ) هتروفیس