درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در چرخه زندگی کدام ترماتود سرکر با دم دوشاخه وجود دارد؟

1 ) شیستوزوما
2 ) پاراگونیموس
3 ) هتروفیس
4 ) دیکروسولیوم