درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ارگانلهای داخل سیتوپلاسمی زیر خاص سلولهای پروکاریوتیک می باشد؟

1 ) غشای هسته
2 ) گرانولهای ذخیره ای
3 ) شبکه  رتیکو لو اندوپلاسمیک
4 ) دستگاه گلژی